HIMPUNAN ULAMA THURATH SIRI 3

Tuesday, June 4, 2013

Imam Ghazali R.A, Hujjatul Islam

MANAQIB HUJJATUL ISLAM IMAM AL GHAZALI AT TUSI RA AWLIYA KABIR QUTUBUZZAMAN AL GHAZALI RA

Qutubuzzaman Imam Al Arif Billah Muhammad bin Muhammad Al Ghazali At Tusi
Ulama yang terhimpun padanya ilmu syariat dan HakikatImam Al Qutubuzzaman Al ‘Arif Billah Abu Hamid Muhammad Bin Muhammad Bin Muhammad Al-Ghazali At Tusi , terkenal dengan gelaran agung Hujjatul Islam karena jasanya yang besar di dalam menjaga islam dari pengaruh ajaran bid’ah dan aliran rasionalisme yunani. Beliau lahir pada tahun 450 H, bertepatan dengan 1059 M di Ghazalah suatu kota kecil yang terletak di Thus wilayah Khurasah yang waktu itu merupakan salah satu pusat ilmu pengetahuan di dunia islam.

Imam Abu Hamid Muhammad dilahirkan dari keluarga yang sangat sederhana, ayahnya adalah seorang pengrajin wol sekaligus sebagai pedagang hasil tenunannya, dan taat beragama, mempunyai semangat keagamaan yang tinggi, seperti terlihat pada simpatiknya kepada ‘ulama dan mengharapkan anaknya menjadi ‘ulama yang selalu memberi nasihat kepada umat.Itulah sebabnya, ayahnya sebelum wafat menghantar imam al-Ghazali dan adiknya Imam Ahmad, yang ketika itu masih kecil kepada sahabat ayahnya, seorang waliyullah dan ahli sufi untuk mendapatkan bimbingan dan didikan.Meskipun dibesarkan dalam keadaan keluarga yang sederhana, itu tidak menjadikan beliau merasa rendah atau malas, justeru beliau bersemangat tinggi dalam mempelajari berbagai ilmu pengetahuan, sehingga kemudian beliau menjelma menjadi seorang ‘ulama besar dan seorang sufi.

TENTANG NAMA BELIAU :

Ini adalah bukti cinta para ulama terhadap beliau sehinggakan nama beliau menjadi perbincangan dalam medan ilmu. Berkenaan hal ini Para Ulama nasab berselisih pendapat dalam penyandaran nama Imam Ghozali ra. Sebagian berpendapat bahwa penyandaran nama beliau ra. kepada daerah Ghazalah di Thusi tempat kelahiran beliau . Pendapat ini dikuatkan oleh Al-Fayumi dalam kitab Mishbahul munir. Tetapi Ibnu Assam`ani menolak pendapat yang pertama ini dan berkata : " Saya telah bertanya kepada penduduk Thusi tentang daerah Al-Ghozalah, dan mereka mengingkari keberadaannya."

Sebagian lagi mengatakan penyandaran nama beliau kepada pekerjaan dan keahlian keluarganya yaitu menenun, sehingga nisbatnya ditasydid ( Al-Ghozzali ) demikian pendapat Ibnu Atsir. Dan dinyatakan Imam Nawawi : " Tasydid dalam Al-Ghozzali adalah yang benar ".
Tetapi yang dijadikan sandaran Para Ahli Nasab Mutaakhirin adalah pendapat Ibnu Atsir dengan Tasydid. Yaitu penyandaran nama kepada pekerjaan dan keahlian bapak dan kakeknya. ( Thobaqot Asy-Syafi`i`yyah dan Siyar A`lam Nubala Adz Dzahabi )


MENUNTUT ILMU

Imam Ghazali memulai pendidikannya di wilayah kelahirannya di Thus. Ayahnya mengajar beliau Al-qur’an dan dasar-dasar ilmu keagamaan yang lain. Beliau juga menuntut ilmu dengan sahabat karib ayahnya, seorang waliyullah dan ahli tasawuf.Imam al Ghazali dalam perjalanan menuntut ilmunya mempunyai banyak masyaikh.

Dalam ilmu hadith antaranya ialah Imam Abu Sahl Muhammad Ibn Abdullah Al Hafsi, beliau mengajar imam Al Ghozali dengan kitab Sohih bukhori. Imam Abul Fath Al Hakimi At Thusi mengajarnya Sunan Abi Daud. Imam Abdullah Muhammad Bin Ahmad Al Khawari, mengajarnya kitab Maulid an Nabi dan Imam Abu Al Fatyan ‘Umar Al Ru’asi mengajarnya Sohih Bukhori dan Sohih Muslim.

Begitu pula bidang-bidang ilmu yang lain semuanya dipelajari dan dikuasai imam al-Ghazali seperti usuluddin, usul fiqh, mantiq, falsafah , dan tasawwuf. Beliau belajar bersungguh-sungguh dengan Imam Haramain ,  sampai alim dalam feqah madzhab Syafie , khilaf (perbedaan pendapat), perdebatan, mantik, membaca hikmah, dan falsafah sehinggakan Imam Haramain menganggapnya sebagai "lautan yang luas".

Setelah Imam Haramain wafat , beliau pergi ke Baghdad dan mengajar di Madrasah Nizhamiyah. Di sana, beliau mengarang ilmu Feqah mazhab Syafie seperti kitab al-basith, al- wasith, al-wajiz, dan al- khulasoh. Dalam ushul fiqih pula beliau mengarang kitab al-mustasfa, kitab al- mankhul, bidayatul hidayah, al-ma’lud filkhilafiyah, dan banyak lagi kitab-kitab lain dalam perbagai bidang ilmu.

Antara tahun 465-470 H Imam Al-Ghazali belajar fiqih dan ilmu-ilmu dasar yang lain dari Ahmad Al- Radzaski di Thus, dan dari Abu Nasral Ismailli di Jurjan. Setelah imam al-Ghazali kembali ke Thus, dan selama 3 tahun di tempat kelahirannya, beliau mengaji ulang pelajaran di Jurjan sambil belajar tasawuf kepada Yusuf Al Nassaj (w-487 H). pada tahun itu imam Al-Ghazali berkenalan dengan al-Juwaini dan memperoleh ilmu kalam dan mantiq. Menurut Abdul Ghofur itu Ismail Al- Farisi, imam al-Ghozali menjadi pembahas paling pintar di zamannya. Imam Haramain turut merasa bangga dengan muridnya itu.

Walaupun kemasyhuran telah diraih Imam al Ghazali , beliau tetap setia terhadap gurunya sampai dengan wafatnya pada tahun 478 H. sebelum Al Juwaini wafat, beliau memperkenalkan imam al Ghazali kepada Nidzham Al Mulk, perdana menteri Sultan Saljuk Malik Syah, Nizam , adalah pendiri Madrasah al Nizamiyah. Di Naisabur ini Imam al Ghazali sempat belajar tasawuf kepada Abu Ali Al Faldl Ibn Muhammad Ibn Ali Al Farmadi (w.477 H/1084 M).


Setelah gurunya wafat, Al Ghazali meninggalkan Naisabur menuju negeri Askar untuk berjumpa dengan Nizam al Mulk. Di daerah namanya semakin popular dan disegani karena keluasan ilmunya. Pada tahun 484 H/1091 M, imam al Ghazali diangkat menjadi guru besar di madrasah Nidzhamiyah. Selama megajar di madrasah dengan tekunnya imam al Ghozali mendalami falsafah secara otodidak, terutama pemikiran al Farabi, Ibn Sina Ibn miskawih dan Ikhwan Al Shafa. Penguasaanya terhadap falsafah terbukti dalam karyanya seperti al maqasid falsafah tuhaful al falasiyah.


Pada tahun 488 H/1095 M, imam al Ghazali dilanda keraguan terhadap ilmu-ilmu yang dipelajarinya berkenaan hukum teologi dan falsafah sehingga beliau menderita penyakit selama dua bulan dan sulit diobati. Karena itu, imam al Ghazali tidak dapat menjalankan tugasnya sebagai guru besar di madrasah nidzhamiyah . Akhirnya beliau meninggalkan Baghdad menuju kota Damaskus, Syria. Di sana beliau melakukan uzlah, riyadah, dan mujahadah selama 2 tahun . Kemudian beliau pihdah ke Baitul Maqdis, Palestin , untuk melakukan ibadah yang serupa. Setelah itu tergerak hatinya untuk menunaikan ibadah haji dan menziarohi Maqam Rosulullah Saw.


Sepulang dari tanah suci, imam al Ghazali mengunjungi kota kelahirannya di Thus, di sinilah beliau tetap berkhalwat selama 10 tahun. Dalam masa itulah beliau menulis karyanya yang terkenal  Ihya ‘Ulumuddin.


MURID-MURIDNYA

Imam Al Ghazali mempunyai banyak murid, karena beliau mengajar di madrasah nidzhamiyah di Naisabur, diantara murid-murid beliau adalah :

1. Abu Thahir Ibrahim Ibn Muthahir Al- Syebbak Al Jurjani (w.513 H).
2. Abu Fath Ahmad Bin Ali Bin Muhammad Bin Burhan (474-518 H), semula beliau bermadzhab Hambali, kemudian setelah beliau belajar kepada imam Ghazali, beliau bermadzhab Syafi’i. Diantara karya-karya beliau al ausath, al wajiz, dan al wushul.
3. Abu Thalib, Abdul Karim Bin Ali Bin Abi Tholib Al Razi (w.522 H), beliau mampu menghafal kitab ihya’ ‘ulumuddin karya imam Ghazali. Disamping itu beliau juga mempelajari fiqh kepada imam Al Ghazali.
4. Abu Hasan Al Jamal Al Islam, Ali Bin Musalem Bin Muhammad Assalami (w.541 H). Karyanya ahkam al khanatsi.
5. Abu Mansur Said Bin Muhammad Umar (462-539 H), beliau belajar fiqh pada imam Al Ghazali sehingga menjadi ‘ulama besar di Baghdad.
6. Abu Al Hasan Sa’ad Al Khaer Bin Muhammad Bin Sahl Al Anshari Al Maghribi Al Andalusi (w.541 H). beliau belajar fiqh pada imam Ghozali di Baghdad.
7. Abu Said Muhammad Bin Yahya Bin Mansur Al Naisabur (476-584 H), beliau belajar fiqh pada imam Al Ghazali, diantara karya-karya beliau adalah al mukhit fi sarh al wasith fi masail, al khilaf.
8. Abu Abdullah Al Husain Bin Hasr Bin Muhammad (466-552 H), beliau belajar fiqh pada imam Al Ghazali. Diantar karya-karya beliau adalah minhaj al tauhid dan tahrim al ghibah.[15]

Hakikatnya Imam al Ghazali memiliki banyak murid. Bahkan diantara murid- murid beliau ramai yang menjadi ulama besar dan mengarang kitab.


KARANGAN


Karangan Imam Al Ghozali mencapai 300 kitab, diantaranya adalah :

1. Maqhasid al falasifah (tujuan para filusuf), sebagai karangan yang pertama dan berisi masalah-masalah filsafah.
2. Tahaful al falasifah (kekacauan pikiran para filusifi) buku ini dikarang sewaktu berada di Baghdad di kala jiwanya di landa keragu-raguan. Dalam buku ini Al Ghazali mengancam filsafat dan para filusuf dengan keras.
3. Miyar al ‘ilmi/miyar almi (kriteria ilmu-ilmu).
4. Ihya’ ulumuddin (menghidupkan kembali ilmu-ilmu agama). Kitab ini merupakan karyanya yang terbesar selama beberapa tahun ,dalam keadaan berpindah-pindah antara Damakus, Yerusalem, Hijaz, Dan Thus yang berisi panduan fiqih, tasawuf dan filsafat.
5. Al munqiz min al dhalal (penyelamat dari kesesatan) kitab ini merupakan sejarah perkembangan alam pikiran Al Ghazali sendiri dan merefleksikan sikapnya terhadap beberapa macam ilmu serta jalan mencapai tuhan.
6. Al-ma’arif al-aqliyah (pengetahuan yang nasional)
7. Miskyat al anwar (lampu yang bersinar), kitab ini berisi pembahasan tentang akhlak dan tasawuf.
8. Minhaj al abidin (jalan mengabdikan diri terhadap tuhan).
9. Al iqtishad fi al i’tiqod (moderisasi dalam aqidah).
10. Ayyuha al walad.
11. Al musytasyfa
12. Ilham al –awwam an ‘ilmal kalam.
13. Mizan al amal.
14. Akhlak al abros wa annajah min al asyhar (akhlak orang-orang baik dan kesalamatan dari kejahatan).
15. Assrar ilmu addin (rahasia ilmu agama).
16. Al washit (yang pertengahan) .
17. Al wajiz (yang ringkas).
18. Az-zariyah ilaa’ makarim asy syahi’ah (jalan menuju syariat yang mulia)
19. Al hibr al masbuq fi nashihoh al mutuk (barang logam mulia uraian tentang nasehat kepada para raja).
20. Al mankhul minta’liqoh al ushul (pilihan yang tersaing dari noda-noda ushul fiqih).
21. Syifa al qolil fibayan alsyaban wa al mukhil wa masalik at ta’wil (obat orang dengki penjelasan tentang hal-hal samar serta cara-cara penglihatan).
22. Tarbiyatul aulad fi islam (pendidikan anak di dalam islam)
23. Tahzib al ushul (elaborasi terhadap ilmu ushul fiqiha).
24. Al ikhtishos fi al ‘itishod (kesederhanaan dalam beri’tiqod).
25. Yaaqut at ta’wil (permata ta’wil dalam menafsirkan al qur’an).

WAFAT

Imam al-Ghazali wafat pada pagi Isnin, 14 Jamadilakhir 505H/19 Disember 1111M di Tus dengan kitab hadis di atas dadanya. Jenazah beliau dikebumikan di makam al-Tabaran, bersebelahan dengan makam penyair besar yang terkenal, Firdausi.

Maqam  Imam al-Ghazali yang sebenar telah dijumpai oleh para arkeologi Khurasan pada tahun 1995 di Tus.

Abul Fajar al-Jauzi dalam kitabnya mengatakan : Adik Imam al-Ghazali, Ahmad menceritakan saat menjelang ajal abangnya: “Pada waktu subuh hari Isnin, abangku Abu Hamid mengambil wuduk lalu bersolat. Kemudian beliau berkata: “Bawakan kain kapanku,” lalu diambil dan dicium serta diletakkan di mata sambil berkata lagi: “Aku patuh dan taat untuk masuk kepada malaikat.” Kemudian al-Ghazali mengunjurkan kakinya dan menghadap ke kiblat dan wafat sebelum matahari terbit.”

Diceritakan bahawa Syeikh Abul Hasan al-Syadzili bermimpi bahawa dia melihat Nabi s.a.w. menunjukkan Imam al-Ghazali kepada Nabi Musa dan Isa, sambil bertanya kepada kedua mereka :

 “Adakah terdapat orang alim yang bijaksana dalam umat anda berdua?” 

Jawab keduanya :

 “Tidak ada.”


AL FATIHAH


Wallohu Ta`alaa A`lam

No comments:

Post a Comment